Omärkta Torp och Kvarnar/Sågar i Malexanders Socken

Omärkta Torp

Nedan listas ett antal torp, som inte märkts ut med torpskylt av Malexanders Hembygdsförening.

Orsakerna kan vara att de inte omnämns i husförhörslängder, eller att torplämningarna är utplånade eller står på tomtmark mm. På den zoombara kartan är de utmärkta med en svart cirkel och en siffra. Markeringen grundar sig på kartuppgifter eller uppgifter från personer och precisionen varierar. Det finns ytterligare ej skyltade torp där vi har mer knapphändiga uppgifter, t ex att vi bara vet att de funnits på en viss gård. Dessa har inte tagits med här eller på kartan.

Aspanäs
1 Grinden, äldre torpläge enligt Häradsekonomisk karta.Grinden enligt Ekonomisk Karta från 1940-talet (överst) och Häradsekonomisk karta från 1870-talet (nedanför)


2 Sandbäcken, ur torpcirkelskriften: ”Rivet 1915. Nybyggt till sommarstuga. Siste boende August Svensson.”


Basteberg

3 Boaryden, finns med på ekonomisk karta från 1947, brann på 1980-talet, grunden förstörd av grustäkt. Ca 75 m åt NV finns torpskylt efter soldattorpet med samma namn.


Boaryden 1973 fotograferat av Boxholms Skogars fotograf

4 Lövåsen, finns på Lantmäteriets historiska kartor från 1703. Nära Alstugan.


Danskebo

5 Hus vid Asplången, namnet svårtytt, finns markerat på Lantmäteriets historiska kartor över Mellansjö från 1703.Vi tror att det står: Krono Rusthåll, Danskebo gård, Bostuga, Asplången Lacus (=sjö på latin)


Enshult

6 Parnassen, äldre torpläge finns markerat på Lantmäteriets historiska kartor över Enshult från 1805. Finns också beskriven i Fornsök.

7 Hagalund, finns med på Ekonomisk karta från 1950 utan precis markering av var huset låg.. Under andra halvan av 1850-talet bodde Gustaf Jonsson med familj på Hagalund. !865 flyttade familjen , 7 personer, till Vadstena varvid Hagalund förmodligen lades ned.Gökshult

8 Smedsmålen, finns med på Lantmäteriets historiska kartor över Gökshult från 1828 (laga skifte) men utan precis markering av var huset låg.


Idebo

9 Bockudden, finns möjligen med på Lantmäteriets historiska kartor över Idebo från 1821/1824(enskifte), det kan också vara en ängslada, som vi prickat ut på vår karta !

I Rune Wikells bok längs Östgötska Bygdevägar sid 284 antyds att stugan legat ute på udden och Henry Lindqvist berättar 1985 att han tidigare sett en ros och på så sätt funnit husgrunden.

Bockudden finns sparsamt med i Husförhörslängden: Gustav Adam Ferm flyttade 1859 från Kindstugan till Bockudden och flyttade sedan vidare till Gröndalen 1861.

10 Galltorpstugan finns med namn och hussymbol på Lantmäteriets historiska kartor över Idebo från 1824(enskifte). Finns inte i Husförhörslängden eller några andra kartor..

11 Lomshultet, var två torp. Den ena torplämningen har torpskylt och det torpet var soldattorp till 1891 och brukades sedan till 1947. Soldattorpet finns med i Husförhörslängderna från 1826 och framåt. Lomshultet finns på Lantmäteriets historiska kartor över Idebo från 1694 och i Husförhörslängd från 1719.

NV om den torplämningen låg andra torpstället/backstugan som avses här. Det dyker upp i Husförhörslängderna 1849 med soldat Fyr med familj som boende. Fyr har då ersatts av soldat Zeno i soldattorpet, som i sin tur senare ersätts 1860 av soldat Kling. Båda torpen finns med på Häradsekonomisk karta.


Ivranäs

12 Tallhultet, på Lantmäteriets historiska kartor över Ivranäs, Karlsbergs utjord från 1855 (laga skifte), finns Tallhultsängarna och Tallhultskärret med, men ingen distinkt markerad hussymbol.. Tallhultet var under en tidsperiod soldattorp och sista boende var enligt Husförhörslängden kvar till 1855.

13 Botvidslia låg nära Fiskarhemmet och ungefärliga platsen pekades ut av närboende i Nyhemmet.

Platsen är en mycket stenig ravin och inga rester från torpet pekades ut.

Den finns nämnd i Torpcirkelskriften som backstuga. Den finns inte på några kartor eller Husförhörslängder. I Rune Wikells bok längs Östgötska Bygdevägar sid 265 återges lärarinnan Ruth Peterssons berättelse: ”Jag brukade berätta för skolbarnen om Bogträlia (en besvärlig backe vid Fiskarhemmet). När man kom i backen hördes en fågel sjunga. Det har berättats, att en brud har omkommit i backen. Till hennes minne hördes sedan den vemodiga fågelsången. Namnet har backen fått av att bogträet i selen gått sönder på den häst som drog brudparets vagn.”

Botvidslia och Bogträlia i en backe nära Fiskarhemmet låter tämligen lika. Måhända har det både skett en olycka och funnits en backstuga i backen, vem vet ?
14 Rotön, tidigare fanns här två stugor, det sydliga torpet finns kvar och efter det nordliga torpet finns en tydlig torpgrund., som vi har markerat på kartan. Enligt Torpcirkelskriften var sista boende Johanna Andersdotter Pettersson som flyttade 1916. Båda torpen finns med på Häradsekonomisk karta och i Husförhörslängder/Församlingsböcker.
Rotön enligt Häradsekonomisk karta från 1870-talet


Landsnäs

15 Karlshamn. Torplämningen ligger på sommarstugetomt. Siste boende var Klara Charlotta Karlsdotter (kallad Näta-Klara) som dog 1938. Läs mer om henne i Malexandersboken sid 315.


Karlshamn

16 Sjöberget. Torplämningen ligger på sommarstugetomt. Siste boende var snickaren Gustaf Johansson som dog 1913.


Mellansjö

17 Fårbergsstugan. Ungefärligt läge pekades ut av Henning Johansson, Pukstugan. Inga lämningar av stugan har hittats på platsen, kanske förstörda av åkerbruk. Stugan finns ej med på några kartor. Stugan finns i Husförhörslängderna 1719, 1826 – 1860. 1856 verkar de ha flyttat till nybyggda? Sjöbruden (Sjölund) och stugan därmed avfolkats..

18 Eriksholm. Äldre torpläge enligt Häradsekonomiska kartan där kallat Holmen.


Norra Ekeberg

19 Ekshults förpantning. Den låg nära torpet Ekshult, som finns kvar som sommarstuga. Platsen för Ekshults förpantning har varit utmärkt med en privat skylt. Sista boende Lovisa Matilda Karlsdotter (änka) och hennes tvillingsyster Augusta Josefina Karlsdotter(änka) till 1918.


Ramfall

20 Herrgårdens äldre läge syns tydligt på Häradsekonomisk karta. Jämför med Ekonomisk karta från 1948. På ekonomiska karta syns nya herrgårdsbyggnaden från slutet av 1800-talet, som nu är riven. Den bevarade östra flygeln används nu som bostadshus.


Skurebo

21 Stenstugans äldre läge syns tydligt på Häradsekonomisk karta. Jämför med Ekonomisk karta från 1948.


Skärlunda

22 Saxabäcken, soldattorp, flyttades flera kilometer norrut vid laga skiftet enligt Lantmäteriets historiska kartor över Skärlunda från 1860. Här avses soldattorpets tidigare läge inte långt från den utflyttade Norrgården.

23 Linastugan, backstuga. Stugan finns jämte Toppen, som har torpskyltats, med på Häradskonomiska kartan som backstugor utan att namnen angivits. De finns med i Husförhörslängderna under Torstorpet med underrubriken eget hus. Sista boende i Linastugan var Karolina Kristina Karlsson som 1924 flyttade till ålderdomshemmet.


Somvik

24 Högbrons äldre läge syns tydligt på Häradsekonomisk karta. Jämför med Ekonomisk karta från 1948.


Stjärnesand

25 Öster om, på berget ovanför kvarnen Karlsberg skall det ha legat en stuga, som Rune Johansson i Stjärnesand hade hört berättas var synlig från Sågen, Somvik och låg på ungefär samma höjd som Sågen.
26 Fridhem. Torplämningen ligger på sommarstugetomt. Siste boende var snickaren Jakob Petersson som dog 1896.

27 Skrikebacken. Skrickbackatorp finns med på Lantmäteriets historiska kartor över Sjöbo, Rågångsåtgärd, 1752. Skrikebacken finns med Husförhörslängden 1719 och från 1826 -1831, men det verkar som att personerna flyttar till Dämshult under perioden.

28 Stuga vid Gransjön. Enligt Hans Lanshed, Klinten skall det ha legat en stuga vid Gransjön, norr om Gransjöstugan mitt för en ö i sjön.

Svärdsvik29 Ersmålen Två tidigare torplägen enligt Lantmäteriets historiska kartor över Svärdsvik, Rågångsåtgärd 1813, storskifte 1815 och Häradsekonomiska kartan. På kartan nedan är de

markerade med A och B.


Vid A låg det första torpet Ersmålen (Ericksmålen). Det etablerades på 1770 talet och efter rågångsåtgärd 1813 och storskifte 1815, dokumenterade på Lantmäteriets historiska kartor, flyttades torpet från att ligga precis på gränsen mellan gårdarna Häradsmålen i norr och Svärdsvik i söder. Härvid etablerades ett torp på vardera sidan om gränsen: Ersmålen vid B och (Lilla) Ersmålen vid C. Lilla Ersmålen har tydlig grund och spismursröse och har fått en torpskylt.

Efter gamla torpet vid A finns en torplämning strax öster om ett stort odlingsröse, med spismursröse och grundstenar. På de gamla kartorna finns ett till A hörande uthus markerat, U på kartan ovan. Tydliga grundstenar finns kvar efter uthuset. Detta låg helt på Häradsmålssidan och utnyttjades kanske senare av Lilla Ersmålen, C på kartan.

Ersmålen vid B har inte så tydliga lämningar, men finns utsatt på Häradsekonomisk karta från 1870-talet. Vi vet inte när Ersmålen vid B ersattes av det sista torpet Ersmålen, vid läge D, men på kartan över Svärdsviks Laga skifte från 1913 är D angivet och B är borta. Ersmålen D har tydlig grund och stort spismursröse , har fått en torpsskylt och var bebott till 1941.

Mer information om de två skyltade torplämningarna finns i vårt Torpregister. I Fornsök finns information om samtliga lämningar.

30 Hallen. Finns med på Lantmäteriets historiska kartor över Svärdsvik, Laga skifte, Ägobyte 1913 men utan distinkt husmarkering. Hallen finns inte med i Husförhörslängder/Församlingsböcker. Beskrivning av torplämningen inklusive inprickning på karta finns i Fornsök .

31 Husgrund med spisröse Ö om Norrgården. Beskrivning av torplämningen inklusive inprickning på karta finns i Fornsök .


Södra Sand

32 Hagalund Sista boende Maria Ottilia Petersson med nyfödd dotter Gun Vivianne t o m 1939. Huset flyttat till Svärdsvik.Hagalund

Kvarnar/Sågar i Malexanders socken

Nedan listas kvarnar/sågar som på den zoombara kartan är utmärkta med en röd cirkel och en siffra. Markeringen grundar sig på kartuppgifter eller uppgifter från personer. I Malexandersboken s 156 -160 och 355-356 kan man läsa mer om socknens kvarnar och sågar och speciellt om Danielshammars kvarn.

1, 2, 3 Landsnäs/Svärdsvik söder om Damstugegölen
Karta från 1727 över Landsnäs, Bestämning.

4 Basteberg söder om gården

Enligt karta från 1703 över Basteberg, Ägomätning, finns kvarnar i vattendraget ned mot Råcksjön.


5 Bålnäs nära Lerviken
Karta över Bålnäs från 1800, Rågångsåtgärd Arealavmätning

6 Danskebo vid Kvarnholmen

Enligt karta över Långstorp 1705, Ägomätning

7 Enshult vid Danielshammar
Karta över Enshult 1805, Övrigt

8 Gransbo vid Qvarnarp
Kvarnen måste ha utnyttjat det vattendrag som passerar stigen en bit norr om torpet.


9 Gökshult vid Lybeck

Enligt karta över Gökshult 1828, Laga Skifte


10, 11 Hallingsfall vid Andersbo och sydväst om LövsbergBåda kartbilderna är hämtade från karta över Hallingsfall från 1795, Rågångsåtgärd


12 Hällebo vid gränsbäcken mot Maljeryd

Enligt karta över Hällebo 1823, Rågångsåtgärd.Häradsmålen nära Mörtsjön och norr om Norramålen

13 Kvarnen i bäcken ned mot Mörtsjön pekades ut av Göte Johansson, Malexander.

14 Kvarnen i gränsbäcken mot Maljeryd, norr om Norramålen finns med på kartan nedan.
Karta över Maljeryd från 1796, Rågångsåtgärd, Storskifte


15 Högbo vid Karlsholm

Kvarnen låg till höger nedanför backen från Karlsholm längs gamla landsvägen till Högbo och Malexander.


16 Idebo vid Qvarnstugan
Karta över Idebo från 1824, Enskifte.


17 Lyckö

Enligt Häradsekonomiska kartan från 1870-talet.

18, 19 Långstorp tidigare nära Bäckstugan och senare nära Danielshammar

Se ovan karta för Enshult

20 Maljeryd i gränsbäcken mot Ramfall

Uppgift från Lars Malgeryd.

21 Mellansjö/Uppsalatorp öster om Kvarngölen
Karta över Mellansjö från 1707, Ägomätning.


22, 23, 24 Månhult tre kvarnar

Enligt kartor över Månhult 1856,1858 och 1853, Laga skifte.


25 Norra Ekeberg sydöst om gården
Karta över Norra Ekeberg, 1703, Geometrisk avmätning.


26,27 Ramfall Ramfallskvarn och vid Greteskog
Karta över Ramfall 1796, Rågångsåtgärd, Storskifte.


28 Sjöbo nära Sommen vid Gripenbergsvägen
Karta över Sjöbo 1857, Laga skifte.


29 Skärlunda sydväst om Sandbäcken

På kartan över Sjöbo 1857, Laga Skifte kallas den östra av sjöbogrindarna längs urgamla landsvägen från Skärlunda till Stjärnesand för Qvarngrind. Kvarnen måste ha legat i vattendraget som går norrut från grinden.


30 Somvik/Stjärnesand vid Sågen
Karta över Somvik från 1800.

Observera att torpet Sågen på denna gamla karta hette Qvarntorpet.


31 Somvik vid Sågforsen

Sågen finns med på Häradsekonomisk karta från 1870-talet.


32 Stjärnesand vid Sågbacken

Sågen finns med på Häradsekonomisk karta från 1870-talet.


Svärdsvik vid Axgölen och vid Halvsjön

33 Kvarn vid Axgölen (Axsjöklintgölen) enligt Malexandersboken sid 356.

34 Kvarn i vattendraget mellan Axsjön och Halvsjön enligt karta över Svärdsvik 1815/1817 Storskifte.


35 Södra Ekeberg vid gården
Karta över Södra Ekeberg 1804, Storskifte


36 Tumbo ovanför Brostugan
Karta Malexander 1 -2 från 1700, Geometrisk avmätning.


Källor

Torpcirkelskriften "Torp och gårdar i Malexander" och Malexandersboken "Sockenbor berättar" finns att köpa från Malexanders Hembygdsförening. Mer information om hur man köper finns på föreningens hemsida www.hembygd.se/malexander , se ”Försäljning av Litteratur och Filmer” i menyn . På hemsidan finns också det torpregister, som du tittar på just nu.

Lantmäteriets Historiska kartor når du via Lantmäteriets hemsida www.lantmateriet.se där du kan söka dig fram till deras historiska kartskatt, som är helt gratis. När du via ”Kartor” sökt dig till ”Historiska Kartor” finns det tre olika metoder att hitta fram till kartan du söker.

Digitala forskarsalen” är Riksarkivets söktjänst för att bl a hitta kyrkböckerna. Tjänsten är gratis, men för att kunna se nyare material behöver man registrera ett kostnadsfritt konto. Den torpintresserade är framförallt intresserad av Husförhörslängder/Församlingsböcker, som för Malexanders del finns digitalt tillgängliga för 1719, 1826 – 1946 med ett gap mellan 1860 – 1890, som brann upp i kyrkbranden 1929.

I Vadstena Landsarkiv finns bl a Mantalslängder på papper, som hjälper till att fylla gapet i Husförhörslängderna.

Fornsök app.raa.se/open/fornsok/ sköts av Riksantikvarieämbetet och man når information via en klickbar karta. För snart tio år sedan hjälpte ett gäng torpintresserade malexandersbor till att ge 60 malexanderstorp kompletterande, detaljerad information i Fornsök.


Malexander mars 2023

Lotta och Endel Tiitso